Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082

Współpraca:Zespół dydaktyczno-badawczy Laboratorium Geomatyki (http://geo.ur.krakow.pl) rozpoczął swą działalność na przełomie lat 1999/2000 w Katedrze Ekologii Lasu WL (jako Laboratorium GIS i Teledetekcji), a od września 2014 r. funkcjonuje w ramach Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi (KZZL).

Łączy nas pasja naukowa aplikacyjnego wykorzystania technologii geoinformatycznych w nowoczesnym i zrównoważonym leśnictwie oraz ochronie zasobów naturalnych i krajobrazu.

Realizujemy proces dydaktyczny (systemy GIS, GNSS, teledetekcja satelitarna, skanowanie laserowe, kartografia cyfrowa, fotogrametria cyfrowa, bazy danych) dla studentów Wydziału Leśnego i kierunku Architektura Krajobrazu (WIŚiG) oraz oferujemy kursy dla studentów LPP ERASMUS i CEEPUS. Grupa robocza Laboratorium Geomatyki jest członkiem założycielem Grupy Krakowski GIS DAY. Sekcja Geomatyki Studenckiego Koła Naukowego działająca przy Laboratorium Geomatyki jest członkiem OKSGeo.

Badania

Dydaktyka

W La­bo­ra­to­rium Geo­ma­tyki (ZULGiEL) re­ali­zowa­ne są kra­jowe i między­na­ro­dowe ba­da­nia nau­kowe z zakresu wy­ko­rzy­sta­nia te­chno­logii geoinfo­rma­cy­jnych w: le­śni­ctwie, ochro­nie przy­ro­dy oraz moni­to­ri­ngu i zarzą­dza­niu śro­do­wi­skiem przy­ro­dni­czym. W osta­tnich latach ba­da­nia koncentrują się na inte­gra­cji techno­logii: lo­tni­cze­go (ALS) oraz na­zie­mne­go (TLS) ska­no­wa­nia la­se­ro­wego, obie­kto­wych ana­liz obra­zów lo­tni­czych i sate­lita­rnych (GEOBIA), Globa­lnych Sy­stemów Na­wiga­cji Sa­te­li­ta­rnych (GNSS) oraz cyfrowej foto­gra­metrii lo­tni­czej w systemach GIS.

Pra­co­wni­cy Labo­ra­to­rium prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów tworzących program nauczania studentów na kierunkach: Leśnictwo (WL), Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (WL) oraz Architektura Krajobrazu (WIŚiG). Oferujemy także liczne kursy w języku angielskim i niemieckim dla studentów LPP ERASMUS oraz CEEPUS. Lista kursów dostępna jest w systemie USOS.
Materiały dydaktyczne, w tym wymagane do realizacji ćwiczeń oraz wykładów - dostępne są w dziale Dydaktyka.

Aktualności

Kosmiczna książka - Dane satelitarne...
Drodzy studenci, szczególnie Ci zainteresowani...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:30
Geoinformatyka w leśnictwie
STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:13
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
STDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:05

więcej

Ogłoszenia dla studentów

Wykłady 11.03.2019
OZLw nadchodzący poniedziałek...
Piotr Wężyk | 09.03.19 11:14
KrakowskiGISday 2018
Uwaga Studenci !!!Już...
Piotr Wężyk | 11.11.18 22:15
Podręczniki w wersji cyfrowej
pod tym linkiem znajdziecie...
Piotr Wężyk | 28.10.18 12:17

więcej

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami badawczymi re­ali­zo­wa­nymi w Laboratorium. Zakończone, jak i obecnie prowadzone badania są szczegółowo opisane wraz od­no­śni­kami do publikacji na­uko­wych.

Publikacje

Zespół regularnie publikuje wyniki pro­wadz­onych badań w cza­so­pi­smach nau­ko­wych a także w formie prezentacji na konferencjach naukowych. Łączna liczba pu­bli­kacji prze­kracza obe­cnie 180 pozycji!

Obozy naukowe

Labo­ra­to­rium Geomatyki orga­ni­zuje obozy nau­kowe dla studentów Wydział Leśnego oraz innych ucze­lni w kraju. Obozy te są do­sko­nałą okazją do zdobycia wie­dzy z zakresu szeroko pojętej geo­ma­tyki.

La­bo­ra­to­rium Ge­oma­tyki akty­wnie ucze­stni­czy w orga­niz­acji Kra­kow­skie­go Dnia GIS, impr­ezy, której ce­lem jest po­pu­lary­zacja Sy­ste­mów Info­rma­cji Geo­gra­fi­cznej. Wię­cej info­rma­cji na str­onie Kra­kow­skiego Dnia GIS 2012

Praca dyplomowa

Wszy­stkich za­inte­re­so­wan­ych pi­sa­niem pra­cy inży­nie­rskiej lub ma­gi­ster­skiej w Labo­ra­torium Geoma­ty­ki za­pra­sz­amy do za­po­zna­nia się z li­stą pro­po­no­wa­nych te­matów.

KNL Sekcja Geomatyki

Jesteś stu­de­ntem UR Kra­ków i chciał­byś le­piej po­znać za­ga­dnie­nia zwią­za­ne z geo­ma­tyką? Przyjdź na spo­tka­nia Se­kcji Geo­ma­tyki KNL!

Najnowsza galeria zdjęć

Geo Wigilia

Zobacz zdjęcia | Zobacz inne galerie

Najnowsza publikacja

Zięba-Kulawik K., Hawryło P., Wężyk P., Matczak P., Przewoźna P., Inglot A., Mączka K., 2021. Improving methods to calculate the loss of ecosystem services provided by urban trees using LiDAR and aerial orthophotos. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 63, 127195; doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127195

pobierz publikację w formacie pdf | Przeglądaj inne publikacje