Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Pracownicy i doktoranci Laboratorium Geomatyki

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR

tel. +48-12-6625082
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (1991). Stypendysta OeAD (BOKU Wien; 1993) oraz DAAD (TU Muenchen; 1993-1995). Doktorat z zakresu ekologii lasu i geoinformatyki obronił w 1999 roku. Kierownik WP4 projektu FOREMMS (5FP UE; 1999-2002) oraz zespołu ds. konwersji danych w projekcie geoporatl.gov.pl (2007-2008). Główny koordynator sieci "New directions for forestry sciences in Central Europe" w ramach projektu CEEPUS. Od 2009 roku pełni funkcję Co-Chairman Special Interest Group (SIG) Forestry przy EARSeL.

Problematyka badawcza: ekologia lasu, precyzyjne leśnictwo, architektura krajobrazu, analizy przestrzenne, LULC, monitorowanie i zarządzanie środowiskiem przy wykorzystaniu aplikacji  z zakresu: systemów GIS, WebGIS, MobileGIS, fotogrametrii cyfrowej, fotointerpretacja obrazu (zdjęć lotniczych RGB, CIR, wielo i hyperspektralnych pod kątem typu i stanu szaty roślinnej), technologie GNSS (GPS), teledetekcja lotnicza i satelitarna, klasyfikacja GEOBIA, przestrzenne bazy danych, skanowanie laserowe LiDAR (ALS, TLS, MLS). Kierownik kursów na UR Kraków, m.in.: Podstawy Geomatyki w leśnictwie (leśnictwo), Geomatyka - Modelowanie przestrzenne środowiska (Architektura Krajobrazu), Kartowanie technikami GNSS, Teledetekcja lotnicza i satelitarna, Geomatics (kursy w języku angielskim i niemieckim) i in. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych m.in. AGH i UNIGIS.

W dniu 08.10.2013 Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadała Panu dr inż. Piotrowi Wężykowi stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie Geografii.

Zatrudniony na stanowisku profesora nadzywczajnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od dnia 07.02.2019 roku.

dr inż. Marta Szostak

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności kartografia komputerowa uzyskała w czerwcu 2007 roku (wyróżnienie Rady Wydziału GGiIŚ AGH). Od grudnia 2007 pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie cyfrowych prezentacji kartograficznych oraz stosowania technik geoinformatycznych w leśnictwie i ochronie przyrody. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy geomatyki na studiach I i II stopnia kierunków: Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym oraz Architektura Krajobrazu.

dr inż. Paweł Hawryło

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku gospodarka leśna. Doktorat w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo, specjalności geomatyka w leśnictwie obronił w listopadzie 2018 roku. Od października 2014 roku pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie wykorzystania teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy z zakresu GIS i teledetekcji na studiach I i II stopnia na kierunkach leśnictwo oraz architektura krajobrazu. Główne zainteresowania naukowe: wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej i skaningu laserowego w inwentaryzacji drzewostanów; zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu cech lasu; wykorzystanie danych teledetekcyjnych w monitoringu stanu zdrowotnego drzewostanów; obiektowa analiza obrazu.

mgr inż. Karolina Zięba
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715


Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się zastosowaniem Lotniczego Skanowania Laserowego (ALS) w rekompozycji krajobrazu.
Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej oraz studentka Studiów Podyplomowych: Lotniczy i naziemny skaning laserowy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach studiów doktoranckich rozpoczyna prace dotyczące opracowania metodyki badań monitoringowych krajobrazu, tj.: określenie struktury i dynamiki (wskaźniki krajobrazowe), rekonstrukcji oraz prognoz jego naturalnych i antropogenicznych przemian ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych, będących ważnym geokomponentem.

mgr inż. Michał Ratajczak
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715


Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W swoich pracach zajmował się tworzeniem i programowaniem algorytmów do określania cech pojedynczych drzew z wykorzystaniem skaningu laserowego. Obecnie pracownik Lasów Państwowych oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach studiów doktoranckich kontynuuje prace badawcze nad wykorzystaniem potencjału technologicznego skaningu laserowego w leśnictwie.


Inni

dr inż. Piotr Tompalski

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek: Gospodarka Leśna. Pracę magisterską pt: "Naziemny skaning laserowy w badaniach przyrodniczych" obronił w roku 2008 i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. Poświęca się badaniom nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych w leśnictwie, ochronie przyrody oraz rekultywacji. Jest autorem i współautorem kilkudziesiąciu publikacji naukowych dotyczących wykorzystania lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. W roku 2010 został laureatem Stypendium im. Anny Pasek.

W ramach działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z przedmiotu "Podstawy geomatyki w leśnictwie", "Podstawy geomatyki" oraz "Geomatyka w leśnictwie" na studiach I i II stopnia. Prowadził także zajęcia na Studiach Podyplomowych "Lotniczy i naziemny skaning laserowy" (AGH).

W dniu 09.10.2013 Rada Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nadała mgr inż. Piotrowi Tompalskiego tytuł doktora nauk leśnych. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji".

Obecnie pracuje w Integrated Remote Sensing Studio (IRSS) na University of British Columbia, Canada, gdzie kontynuuje badania nad wykorzstaniem skanowania laserowego w leśnictwie.


270
Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – Vol. 25, 2013, s. 203–216

Roeland de Kok (visiting professor)
dr inż. Krystian Kozioł (w latach 2000-2007)