Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Pracownicy i doktoranci Laboratorium Geomatyki

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR

tel. +48-12-6625082
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (1991). Stypendysta OeAD (BOKU Wien; 1993) oraz DAAD (TU Muenchen; 1993-1995). Doktorat z zakresu ekologii lasu i geoinformatyki obronił w 1999 roku. Kierownik WP4 projektu FOREMMS (5FP UE; 1999-2002) oraz zespołu ds. konwersji danych w projekcie geoporatl.gov.pl (2007-2008). Główny koordynator sieci "New directions for forestry sciences in Central Europe" w ramach projektu CEEPUS. Od 2009 roku pełni funkcję Co-Chairman Special Interest Group (SIG) Forestry przy EARSeL. Od 2019 Z-ca przewodniczącego Komisji IUFRO 4.02.05 - Remote sensing.

Problematyka badawcza: ekologia lasu, precyzyjne leśnictwo, architektura krajobrazu, analizy przestrzenne, LULC, monitorowanie i zarządzanie środowiskiem przy wykorzystaniu aplikacji z zakresu: systemów GIS, WebGIS, MobileGIS, fotogrametrii cyfrowej, fotointerpretacja obrazu (zdjęć lotniczych RGB, CIR, wielo i hyperspektralnych pod kątem typu i stanu szaty roślinnej), technologie GNSS (GPS), teledetekcja lotnicza i satelitarna, klasyfikacja GEOBIA, przestrzenne bazy danych, skanowanie laserowe LiDAR (ALS, TLS, MLS). Kierownik kursów na UR Kraków, m.in.: Podstawy Geomatyki w leśnictwie (leśnictwo), Geomatyka - Modelowanie przestrzenne środowiska (Architektura Krajobrazu), Kartowanie technikami GNSS, Teledetekcja lotnicza i satelitarna, Geomatics (kursy w języku angielskim i niemieckim) i in. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych m.in. AGH i UNIGIS.

W dniu 08.10.2013 Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadała Panu dr inż. Piotrowi Wężykowi stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie Geografii.
Zatrudniony na stanowisku profesora nadzywczajnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od dnia 07.02.2019 roku.

dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności kartografia komputerowa uzyskała w czerwcu 2007 roku (wyróżnienie Rady Wydziału GGiIŚ AGH). Od grudnia 2007 pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie cyfrowych prezentacji kartograficznych oraz stosowania technik geoinformatycznych w leśnictwie i ochronie przyrody. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy geomatyki na studiach I i II stopnia kierunków: Leśnictwo oraz Architektura Krajobrazu.

W dniu 18.09.2019 r. Rada Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadała Pani dr inż. Marcie Szostak stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie: Nauki leśne w specjalności: Geomatyka w leśnictwie. Zatrudniona na stanowisku profesora Uczelni od dnia 16.12.2019 roku.

dr inż. Paweł Hawryło

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku gospodarka leśna. Doktorat w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo, specjalności geomatyka w leśnictwie obronił w listopadzie 2018 roku. Od października 2014 roku pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie wykorzystania teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy z zakresu GIS i teledetekcji na studiach I i II stopnia na kierunkach leśnictwo oraz architektura krajobrazu. Główne zainteresowania naukowe: wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej i skaningu laserowego w inwentaryzacji drzewostanów; zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu cech lasu; wykorzystanie danych teledetekcyjnych w monitoringu stanu zdrowotnego drzewostanów; obiektowa analiza obrazu.

mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik
doktorantka

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się zastosowaniem Lotniczego Skanowania Laserowego (ALS) w rekompozycji krajobrazu.
Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej oraz studentka Studiów Podyplomowych: Lotniczy i naziemny skaning laserowy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W centrum zainteresowań naukowych doktorantki znajdują się zagadnienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformacyjnych do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D. W badaniach doktorantka skupia się w szczególności na wykorzystaniu lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego w opisie struktury i dynamiki (wskaźniki krajobrazowe) oraz rekonstrukcji i prognoz naturalnych a także antropogenicznych przemian krajobrazów ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych, będących bardzo ważnym ich geokomponentem.
W roku 2017 została laureatką IX edycji Konkursu Stypendialnego - Stypendium naukowe im. Anny Pasek dla wybitnych doktorantów polskich instytucji naukowych stosujących w swych badaniach techniki i nrzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska.
W latach 2019-2020 odbywała staż naukowy w Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Luxembourg).

dr inż. Michał Ratajczak
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715


Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W swoich pracach zajmował się tworzeniem i programowaniem algorytmów do określania cech pojedynczych drzew z wykorzystaniem skaningu laserowego. Obecnie pracownik Lasów Państwowych oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach studiów doktoranckich kontynuuje prace badawcze nad wykorzystaniem potencjału technologicznego skaningu laserowego w leśnictwie.

mgr inż. Jakub Jaźwiński
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715


Absolwent Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek: Ochrona Zasobów Leśnych. W swoich pracach dyplomowych - inżynierskiej i magisterskiej - zajmował się szkółkarstwem i genetyką drzew leśnych.

mgr inż. Paulina Strejczek-Jaźwińska
doktorantka

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Zootechnika - Hodowla Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Leśnictwo - Ochrona Zasobów Leśnych na Wydziale Leśnym. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się występowaniem chomika europejskiego na terenie województwa Małopolskiego. Jej wynikiem były mapy występowania gryzonia w poszczególnych powiatach województwa. W 2012 roku praca ta zdobyła III miejsce w XXIX Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresu nauk zootechnicznych. W trakcie studiów brała czynny udział w życiu Koła Naukowego Zootechników w Sekcji Ochrony Zwierząt Wolno Żyjących aktywując grupy studentów do wspólnego działania i poszukiwania nowych miejsc i obszarów występowania chomika europejskiego. Chomik jako zwierzę chronione i konfliktowe był również tematem pracy inżynierskiej na Wydziale Leśnymi - stworzyła unikatowy w skali Polski projekt i pakiet edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który poprzez zabawę uwrażliwia na wygląd i potrzebę ochrony gryzonia. W centrum zainteresowań doktorantki znajduje się wykorzystanie geoinformatyki w zakresie związanym ze zmianami występowania zwierząt chronionych ze szczególnym uwzględnieniem chomika europejskiego, a także zastosowanie geoinformatyki w monitoringu zwierząt.

mgr inż. Monika Winczek
doktorantka

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Przewodnicząca Koła Naukowego Architektów Krajobrazu. W swojej pracy magisterskiej wykonała projekt zagospodarowania terenu zieleni, popierając go analizami przestrzennymi i socjologicznymi, uwzględniając potrzeby użytkowników oraz wpływ obszarów zielonych na jakość życia mieszkańców. W ramach studiów doktoranckich zgłębia temat modelowania jakości życia na terenach zurbanizowanych poprzez odpowiednie kształtowanie zieleni miejskiej, opierając się na danych pozyskanych ze skanowania laserowego oraz uwzględniając rolę zieleni wysokiej w mieście i świadczone przez nią usługi ekosystemowe.

mgr inż. Rafał Olszewski
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na którym ukończył studia I oraz II stopnia na Wydziale Leśnym na kierunku Leśnictwo - specjalność Gospodarka leśna. Jest także absolwentem Politechniki Częstochowskiej, na której ukończył studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na kierunku Informatyka - specjalność Sieciowe Technologie Informacyjne. Łączy w swojej edukacji dziedzinę nauk przyrodniczych z naukami technicznymi co udowodnił broniąc pracę magisterską na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej pt. Opracowanie i implementacja systemu do projektowania odnowień lasu opartą na systemach WebGIS. Ukończył także studia podyplomowe Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej - specjalność Akademia Technologii Sieciowych CCNA Routing and Switching. Obecnie pracownik PGL Lasów Państwowych oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad wykorzystaniem technologii geoinformatycznych do wsparcia monitorowania zamierania drzewostanów na skutek gradacji kornika ostrozębnego.


Inni

dr inż. Piotr Tompalski

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek: Gospodarka Leśna. Pracę magisterską pt: "Naziemny skaning laserowy w badaniach przyrodniczych" obronił w roku 2008 i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. Poświęca się badaniom nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych w leśnictwie, ochronie przyrody oraz rekultywacji. Jest autorem i współautorem kilkudziesiąciu publikacji naukowych dotyczących wykorzystania lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. W roku 2010 został laureatem Stypendium im. Anny Pasek.

W ramach działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z przedmiotu "Podstawy geomatyki w leśnictwie", "Podstawy geomatyki" oraz "Geomatyka w leśnictwie" na studiach I i II stopnia. Prowadził także zajęcia na Studiach Podyplomowych "Lotniczy i naziemny skaning laserowy" (AGH).

W dniu 09.10.2013 Rada Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nadała mgr inż. Piotrowi Tompalskiego tytuł doktora nauk leśnych. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji".

Obecnie pracuje w Integrated Remote Sensing Studio (IRSS) na University of British Columbia, Canada, gdzie kontynuuje badania nad wykorzstaniem skanowania laserowego w leśnictwie.

Roeland de Kok (visiting professor)
dr inż. Krystian Kozioł (w latach 2000-2007)